STANOVY


Stanovy
spolku Zdraví do škol, z.s.
 


Čl. 1
Název, forma, sídlo a působnost

Spolek „Zdraví do škol, z.s“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. NOZ, o sdružování občanů, v platném znění, se sídlem Sjednocení 632,742 13 Studénka, okr.Nový Jičín. Spolek působí na celém území ČR.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolné, nepolitické sdružení nutričních terapeutů, poradců výživy, dalších odborníků, rodičů žáků a podporovatelů zdravého životního stylu a vývoje dětí, mládeže i dospělých.

Čl. 3
Předmět činnosti

3.1. Hlavní činností a základním cílem spolku je v rámci prevence propagovat a prakticky aplikovat zásady zdravého životního stylu, výživy, pohybových aktivit a psychické pohody dětí a mládeže ve školních zařízeních.

3.2. Činnost spolku směřuje k dosažení cíle popsaného v čl. 3, bod 1, coby společného zájmu jeho členů. Tato činnost je naplňována zejména prostřednictvím:
a) osvěty a edukace (dětí, rodičů, učitelů, pracovníků jídelen a široké veřejnosti),
b) praktické spolupráce se školami, školními jídelnami a dalšími subjekty při plnění výživových doporučení,
c) pořádání projektových dnů, seminářů a přednášek směřujících především k prevenci a podpoře zdraví dětí a mládeže,
d) poradenské a konzultační činnosti,
e) vydávání a distribucí publikací, brožur, letáků a dalších edukačních materiálů,
f) realizací projektů zdravého stravování a tělovýchovné činnosti ve školních zařízeních s cílem zvyšování tělesné zdatnosti a zlepšování zdraví dětí a mládeže,
g) účasti na akcích pořádaných odbornou veřejností.

Čl. 4
Členství

4.1. Členství ve spolku vzniká v souladu s těmito stanovami, kdy se stanovují čtyři druhy členství a to členství kmenové, výkonné, podpůrné a čestné. Členství ve spolku je dobrovolné.

4.2. Kmenové členství se řídí těmito podmínkami:
a) kmenovým členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, která má zájem podílet se na chodu spolku nebo jej podporovat,
b) každému kmenovému členovi náleží vždy jeden platný hlas na členské schůzi spolku,
c) kmenové členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku,
d) přihlášku lze doručit osobně nebo poštou na kontaktní adresu spolku nebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře, či e-mailem,
e) přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení, mailovou adresu, datum podání přihlášky, datum platby členského příspěvku, v případě zaslání přihlášky poštou či doručení osobně také vlastnoruční podpis žadatele. Nepovinným údajem je adresa školy, školského zařízení, na kterou směřuje zájem člena. Součástí přihlášky je Etický kodex spolku Zdraví do škol, z.s., kdy žadatel vyjadřuje souhlas s jeho dodržováním.
f) výbor spolku o přijetí rozhoduje na svém nejbližším jednání po dni podání přihlášky a do sedmi dnů od rozhodnutí o členství informuje žadatele o jeho přijetí za člena spolku,
g) s tímto členstvím je spojen roční členský příspěvek. Výše členského příspěvku na daný kalendářní rok je stanovena členskou schůzí. První příspěvek je splatný v den podání přihlášky avšak nejpozději do 7 dnů. Pokud je přihláška podána v jiném než v I.čtvrtletí daného roku, platí nový člen poměrnou část členského příspěvku za každé započaté čtvrtletí. Další roční příspěvek hradí člen nejpozději 14 dnů před uplynutím ročního členského období. V případě, že členský příspěvek není v daném termínu uhrazen, a není-li uhrazen ani do 30–ti dnů po obdržení výzvy k úhradě, členství ve spolku zaniká.
h) kmenové členství není převoditelné na jinou osobu,
i) o vzniku a zániku statutu kmenového členství rozhoduje výbor.

4.3. Výkonné členství se řídí těmito podmínkami:
a) výkonným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, která má zájem podílet se na chodu spolku nebo jej podporovat a je nutriční terapeut, certifikovaný výživový poradce nebo jiný specialista. Výkonní členové pracují jako lektoři projektů nebo jsou začleněni do pracovních skupin a zároveň byli prostřednictvím profesních seminářů důkladně seznámeni s jednotnou metodikou a koncepcí projektů
b) každému výkonnému členovi náleží vždy jeden platný hlas na členské schůzi spolku,
c) výkonné členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky, doložení profesního profilu a potvrzení o absolvování profesních seminářů jednotlivých projektů. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Nepovinným údajem je adresa školy, školského zařízení, na kterou směřuje zájem člena. Součástí přihlášky je Smlouva o spolupráci a Etický kodex spolku Zdraví do škol, z.s., kdy žadatel svým vlastnoručním podpisem vyjadřuje souhlas s jeho dodržováním,
d) výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky a do sedmi dnů od rozhodnutí o členství informuje žadatele o jeho přijetí za člena spolku,
e) s tímto členstvím je spojen roční členský příspěvek. Výše členského příspěvku na daný kalendářní rok je stanovena členskou schůzí. První příspěvek je splatný v den podání přihlášky avšak nejpozději do 7 dnů. Pokud je přihláška podána v jiném, než v I.čtvrtletí daného roku, platí nový člen poměrnou část členského příspěvku za každé započaté čtvrtletí. Další roční příspěvek hradí člen nejpozději 14 dnů před uplynutím ročního členského období. V případě, že členský příspěvek není v daném termínu uhrazen, a není-li uhrazen ani do 30–ti dnů po obdržení výzvy k úhradě, členství ve spolku zaniká.
f) výkonné členství není převoditelné na jinou osobu,
g) o vzniku a zániku statutu výkonného členství rozhoduje výbor.

4.4. Podpůrné členství se řídí těmito podmínkami:
a) podpůrné členství je určeno pro fyzické i právnické osoby, které podporují koncepci projektů spolku Zdraví do škol, z.s.
b) umožňuje spolupráci i dalším zájemcům, kteří se zajímají jen o určitou část činnosti spolku,
c) podpůrný člen nemá hlasovací právo, má pouze hlas poradní,
d) podpůrné členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí zájemce na základě jeho písemné přihlášky,
e) přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele nebo oprávněné osoby. Součástí přihlášky je Etický kodex spolku Zdraví do škol, z.s., kdy žadatel svým podpisem vyjadřuje souhlas s jeho dodržováním.
f) členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku,
g) výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky a do sedmi dnů od rozhodnutí o členství informuje žadatele o jeho přijetí za podpůrného člena spolku, po té je sepsána Smlouva o spolupráci,
h) s tímto členstvím je spojen roční příspěvek. O výši ročního příspěvku rozhoduje výbor spolku. První roční příspěvek je splatný do 30 dnů ode dne, kdy bylo žadateli oznámeno přijetí za člena. Další roční poplatky hradí člen nejpozději 14 dnů před uplynutím ročního členského období. V případě, že příspěvek není v daném termínu uhrazen a není-li uhrazen ani do 30-ti dnů po obdržení výzvy k úhradě, bude tomuto členovi vypovězena Smlouva o spolupráci a po skončení výpovědní lhůty bude členství ve spolku ukončeno.
i) podpůrné členství není převoditelné na jinou osobu,
j) o vzniku a zániku statutu podpůrného členství rozhoduje výbor.

4.5. Čestné členství se řídí těmito podmínkami:
a) výbor může fyzické osobě z důvodu hodných zvláštního zřetele udělit statut čestného člena spolku,
b) čestný člen spolku není povinen hradit spolku žádné poplatky,
c) fyzická osoba s Čestným členstvím se nestává kmenovým členem spolku, má právo se zúčastňovat členských schůzí spolku, avšak nemá právo na nich hlasovat,
d) čestné členství není převoditelné na jinou osobu,
e) o vzniku a zániku statutu Čestného členství rozhoduje výbor.

4.6. Každý člen spolku má právo:
a) aktivně se účastnit veškeré činnosti spolku,
b) být informován o dění ve spolku,
c) účastnit se členské schůze, volit orgány a být do nich volen,
d) podílet se na spolupráci se školami a institucemi za účelem seznamování a prosazování zájmů spolku, avšak společně s alespoň jedním výkonným členem,
e) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
f) vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání.

4.7. Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat Stanovy spolku a Etický KODEX (je součástí Stanov spolku Zdraví do škol, z.s.),
b) sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce,
c) platit včas schválené členské příspěvky.

4.8. Výbor spolku vede seznam všech členů spolku, do kterého se zapisují tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a den vzniku členství ve spolku. Do seznamu se zapisují i další nepovinné údaje uvedené v přihlášce. Do seznamu se zapíše bez zbytečného odkladu také změna zapisovaných údajů.

4.9. Výbor spolku je povinen na žádost člena spolku umožnit mu nahlédnout do té části seznamu, která se týká jeho osoby a vydat mu bez zbytečného odkladu potvrzení o jeho členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Člen spolku je povinen oznámit Výboru bez zbytečného odkladu všechny změny zapisovaných údajů týkajících se jeho osoby.
 

Čl. 5
Doba trvání

Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. 6
Funkční období

Funkční období členů výboru je pětileté dle § 246 NOZ, před vypršením tohoto období navrhuje a schvaluje členy výboru svolaná členská schůze.

Čl. 7
Zánik členství

Členství ve spolku zaniká
a) doručením písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku členům výboru,
b) úmrtím člena spolku,
c) vyloučením člena členskou schůzí v případě, že porušuje Stanovy spolku nebo Etický kodex, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem,
d) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu
e) u právnické osoby jejím zrušením.

Čl. 8
Orgány spolku

8.1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) předseda,
d) kontrolní komise.
8.2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
8.3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
8.4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Čl. 9
Členská schůze

9.1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.
Do působnosti Členské schůze tak náleží:
a) určení hlavního zaměření činnosti spolku,
b) rozhodování o změně Stanov,
c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,
d) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem,
e) schvalování výsledku hospodaření spolku,
f) volba členů výboru, předsedy a členů kontrolní komise,
g) hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů,
h) rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku.

9.2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

9.3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů nebo kontrolního orgánu spolku musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do třiceti dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

9.4. Právo zúčastnit se členské schůze mají všichni členové spolku. Právo hlasovat, volit a být volen mají ti členové spolku, jimž to umožňuje druh jejich členství. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

9.5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem, místem a časem zasedání, musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. K pozvání členů na členskou schůzi Spolku je možné využívat také elektronickou formu. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Zasedání členské schůze se může konat formou dílčích členských schůzí. Zasedání všech dílčích členských schůzí se musí uskutečnit v průběhu 14 dní. Pro schopnost usnášet se a pro přijímání usnesení se zúčastnění členové a odevzdané hlasy sčítají. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

9.6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet je-li přítomno 2/3 členů výboru, 20% kmenových členů a 50 % výkonných členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. Každý člen se může nechat zastoupit na základě písemné plné moci.

9.7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

9.8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do deseti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata, kdy a kým byl zápis vyhotoven a kdo zápis ověřil. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze, a to v sídle spolku.

Čl. 10
Výbor

10.1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi spolku po celé funkční období.

10.2. Výbor je kolektivním statutárním orgánem a má 3 členy. Členové výboru jsou voleni z řad výkonných členů. Jménem spolku samostatně jednají předseda a členové výboru či výborem písemně zmocněný člen spolku.

10.3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

10.4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti 2/3 jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a jejich následném schválení svolaným výborem.

10.5. Předseda je povinen svolat do 15-ti dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání o programu schůze.

10.6. Do výlučné kompetence výboru patří:
a) svolávat členskou schůzi,
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
d) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
e) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,
f) navrhovat výši členského příspěvku,
g) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
i) schvalovat interní organizační směrnice spolku,
j) určuje koncepci činnosti spolku na další období,
k) výbor je oprávněn požádat členy a jednotlivé orgány spolku o hlasování per rollam, avšak toto hlasování se nesmí týkat volby členů výboru, předsedy a členů kontrolní komise,
l) uděluje statut čestného členství spolku.

Čl. 11
Předseda

11.1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

11.2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

11.3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) řízení činnosti spolku a odpovědnost za ni výboru a členské schůzi, 
b) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti,
c) pořízení zápisu z jejího jednání,
d) svolání a vedení schůzí výboru,
e) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

11.4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

11.5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy, či zaměstnance spolku.

Čl. 12
Kontrolní komise

12.1. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.

12.2. Funkční období kontrolní komise je dvouleté.

12.3. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku ani s funkcí likvidátora.

12.3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami.

12.4. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření. Výstupem této kontroly je tzv. Revizní zpráva, kterou komise podává výboru spolku.

12.5. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

12.6. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

12.7. Kontrolní komise je oprávněna dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

Čl. 13
Majetek a hospodaření

13.1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku, z dědictví a odkazů.

13.2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

13.3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

13.4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

13.5. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

13.6. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

13.7. Za hospodaření spolku odpovídá jeho výbor, který předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

13.8. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

Čl. 14
Závěrečná ustanovení

14.1. Záležitosti neupravené těmito Stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, vnitřním řádem a směrnicemi Spolku Zdraví do škol, z.s.

14.2. Stanovy byly schváleny členskou schůzí 15.12.2014. Účinnosti nabývají dnem registrace spolku u příslušného rejstříkového soudu.

 

V Praze dne: 15.12.2014


Ke stažení: