ORGÁNY SPOLKU


1.  Členská schůze:

Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze (dále jen ČS), která zahrnuje všechny členy spolku Zdraví do škol.
Pouze ČS má právo měnit Stanovy a další vnitřní předpisy a volit funkcionáře. ČS zasedá pravidelně jednou ročně.

2.  Výbor spolku:

Kolektivní statutární orgán, který je zvolen ČS z řad výkonných členů a během roku vykonává její vůli.
Rada zasedá pravidelně dvakrát ročně.

3.  Kontrolní komise:

Kontrolní orgán Spolku, dohlíží na dodržování platných předpisů a hospodaření uvnitř Spolku. Pravidelně jednou ročně vydává Revizní zprávu Výboru spolku. Kontrolní komise je volena ČS a členství v ní není slučitelné s členstvím ve Výboru spolku ani s funkcí likvidátora.