ETICKÝ KODEX


Etický kodex
spolku Zdraví do škol, z.s.

 

1. PREAMBULE
Spolek Zdraví do škol, z.s. (dále jen Spolek) je sdružení nutričních terapeutů, poradců výživy, dalších odborníků, rodičů žáků a podporovatelů zdravého životního stylu a vývoje dětí, mládeže i dospělých. Cílem Spolku je v rámci prevence propagovat a prakticky aplikovat zásady zdravé výživy a zdravého životního stylu ve školách a školkách. Spolek dodržuje obecně závazné právní předpisy České republiky. Aktivity realizované v rámci činnosti Spolku, definované ve Strategickém plánu Spolku, respektují doporučení WHO a odborníky uznávané výživové směry pro děti a mládež.

2. Členové Spolku propagují systém výživy a potraviny vedoucí ke zlepšení zdraví dětí a mládeže a tím také zlepšení stavu veřejného zdraví. Spolek se ve své činnosti distancuje od alternativních či jiných neověřených postupů ve výživě dětí.

3. Každý člen Spolku se zavazuje, že při své činnosti či podpoře v projektech bude působit v souladu s posláním spolku tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména Spolku.

4. Výkonní členové, kteří působí jako profesionální lektoři projektů, musí splňovat kritéria o vzdělání a jednotném proškolení. Povinností každého výkonného člena je se neustále odborně zdokonalovat a vzdělávat. Kritéria jsou stanovena v jednotlivých projektech.

5. Spolek ctí profesionální přístup a nezávislý postoj vůči jakýmkoliv komerčním produktům a firmám. Sponzorské firmy nemají vliv na výživová doporučení a stanoviska Spolku. Členové Spolku doporučují výrobky a suroviny pouze podle kritérií schválených výborem spolku na základě doporučení odborníků z řad nutričních terapeutů. Žádný z členů nevyužívá spolek k propagaci výrobků a potravin nevhodných do dětského jídelníčku.

6. Zásadou Spolku je respektovat autorská práva a využívat materiály chráněné autorským právem pouze tak, jak to připouští zákon nebo příslušná smlouva. O komerčním použití a publikování unikátních materiálů Spolku a jednotlivých projektů třetím osobám rozhoduje výbor Spolku v souladu s vnitřním řádem.

7. Žádný člen Spolku se nesmí účastnit zneužívání informací, ani žádných jiných nepoctivých jednání vůči projektům a zájmům Spolku.

8. Členové Spolku musí zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací, které jim byly svěřeny Spolkem nebo v rámci spolupráce s jiným subjektem, s výjimkou případů kdy porušení mlčenlivosti schválí výbor Spolku nebo kdy to vyžaduje zákon případně jiný předpis.

9. Každý člen Spolku má povinnost informovat statutární orgán (výbor) o všech případech porušení etického kodexu či vnitřního předpisu, které jsou mu známy nebo o nich mají povědomí.

10. Etický kodex je závazným předpisem pro všechny členy Spolku Zdraví do škol, z.s. a za jeho porušování může být člen ze Spolku vyloučen.

 

Etický kodex nabývá účinnosti dnem vydání.

Datum: 15.12.2014

 


Ke stažení:

KODEX.pdf (301kb)